ANA SAYFA BİLGİ HOBİ ŞİİR HİKAYE SÖZLER DİNİ BİLGİ EĞLENCE GIDALAR SAĞLIK ATATÜRK RESIM VIDEO LİNKLER ILETISIM

 

YASİN SÛRESİNİN MUCİZELERİ

Yâsin sûresi, ilk âyetinde bulunan yâ ve sin harflerinden dolayı bu ismi almıştır. Bununla berâber "Azime", "Muimme", "Müdafi'a-i kadiye" ve
"Kalbu'l-Kur'an" isimleri de kullanılmıştır. Kalbu'l-Kur'an, Kur'-an'ın kalbi, Müdafi'a-i kadiye, sahibinden (onu okuyan ve onunla amel eden kişilerden)
her türlü fenalığı defeden, Muimme, sahibine dünya ve âhiretin hayatını kazandıran, ondan dünya ve âhiretin korkularını gideren ve
Azime ise, sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir.

Sure, usûl ilminin ana noktalarını, alimler arasında muteber olan meseleleri, en güzel bir şekilde takrir ettiğinden ötürü,
Sahih-i Buhari'de sekerat halinde olan ölüler üzerine okunsun diye varid olan emrin nedenini ortaya koyar.

kuran_ve_tesbih

Ebu Nasr, «Etîbane» isimli kitabında Hz. Aişe'den şöyle rivayet ediyor. Buyurdular:
"Allah'ın Kitabı'nda bir sure vardır. Ona Allah katında el-azime adı verilmektedir. Onu okuyan, Allah katında şerefli olan kişi adını almaktadır.
Onu okuyan bir kimse Kıyamet Günü'nde Revi ve Mudar kabilelerinin fertlerinden daha fazlası hakkında şefaat edecektir. Bu sure Yasin Suresi'dir."
(Bk. Ali Arslan, Büyük Kur'an Tefsiri, 13/400)

Yâsin sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir.
Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır.
Bu hadislerden bazıları şöyledir:

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar"
(Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'an, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21)

"Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz"
(Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27)

"Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yâsîn Sûresi'ni okursa, bağışlanır."
(İbn Hibban - Câmiussağîr : 2/128)

Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin'i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir. Ancak Kur'ân'ın dirilere nâzil olduğu ve insanların,
onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır.
(Bk. Nureddin TURGAY, Şamil İslam Ans.)

 
 

 
Selimiye_Camii
Selimiye Camii

Yasin Sûresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur."

"Kur’ân-ı Kerîm'deki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhirette korktuğundan emin olur. Bu Yâsin sûresidir.”

“Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar.
Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulunurlar ve hep duâ ederler.”

“Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu’avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.”

“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okursa, o gün meyyitlerin (ölülerin) azâpları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.”

“Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder.
Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.”

“Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur.”

“Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona, Yasîn’in her harfi miktarınca mağfiret eder.”

“Kur’ân-ı Kerîm'in kalbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o, dertlere şifâdır.
Allahı ve âhiret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn’i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.”

“Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâlânın magfiretine kavuşmuş halde sabahlar.”

 

Domain Valid XHTML 1.0 Transitional
ANA SAYFA BİLGİ HOBİ ŞİİR HİKAYE SÖZLER DİNİ BİLGİ EĞLENCE GIDALAR SAĞLIK ATATÜRK RESIM VIDEO LİNKLER ILETISIM